*SOLD* Knubbellium (The Nobs); German ‘Knubbel’ Analysis Chess Set, circa 1930-1950