*SOLD* Valdaem Nobilis (Valdai Boyars); Soviet ‘Nobles’ Chessmen, c.1953